Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser
N. P. Holm(1828-1903), der blev samhandelsberettiget 1854, var den første fagligt uddannede boghandler i Ringkøbing. Han lærte bogbinderiet 1845-47 og boghandelen 1848-50. Langt de fleste af de boghandlere der antoges i fyrrerne og halvtredserne, var bogbindere, siger Dolleris et sted, så ved sin dobbelte uddannelse var N. P. Holm forud for sin tid. Oprindelig gjorde han mest ud af bogbinderiet oplyser F. K. Erlang i en fortrinlig bog om Ringkøbing Håndværkerforening. Senere, da boghandelen så afgjort var blevet den mest indbringende del af hans forretning, kaldtes han altid, også af sine håndværkerkollegaer, "boghandleren".
N. P. Holm overdrog i 1899 forretningen til sin søn Peter Holm (1871-1934). Han var typen på den støtte boghandler og købmand, der nødig så værdier gå til spilde eller handler blive gjort uden en passende fortjeneste.
I 1934 overgik så N. P. Holms Boghandel til tredie generation, Niels Peter Holm (1905-84), der både i sin forretning og ved sine tillidshverv i byen, slægtede sin far og farfar på, og hos hvem det gamle firma var i gode hænder. Da N. P. Holm døde i 1984, overtog sønnen Peter Holm det gamle firma.
I foråret 1871 trak det op til, at Ringkøbing ville få en ny boghandel. Det var et speget spil af omstændigheder som var skyld heri.
Aspiranten var den 35-årige Christian Peter Jensen Bollerup, født 14. august 1835 i Rindum som søn af skolelærer og kirkesanger Jens Larsen Bollerup og hustru Jensine Kristine Sand. Af uddannelse var han farmaceut. 1849 var han blevet antaget som discipel på byens apotek, hvor han, som det hed i tidens sprog, kom til at konditionere i en snes år. I 1858 blev han cand. pharm. med laud, d.v.s. første karakter.
De tyve år var ikke helt idylliske. Ejeren af apoteket, C. C. Heiberg (1824-1900), var en anset mand, men han var også en personlighed med kanter.
I 1871 kom det til et brud. Heiberg sagde ham op. Det var ingen let situation for Bollerup, der i 1868 endelig var blevet gift, så meget mere som det ikke helt unge par ventede et barn. For at kunne gøre sig uafhængig af andre fik Bollerup den ide, at han ville åbne en boghandel.
Det var lettere sagt end gjort. For at blive rigtig boghandler skulle han antages af Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, og denne holdt principielt på, at den kun antog folk, der var uddannede indenfor branchen.
Bollerup lod sig ikke forknytte; han gik videre med sagen.
Foreløbig benyttede han en smutvej, og 21. juli 1871 indeholdt Boghandlertidende en annonce af denne ordlyd:

Jeg er antaget som Commissionair for Herr Chr. P. Bollerup i Ringkjøbing, hvilket herved bekjendtgjøres.
Kjøbenhavn den 20de Juli 1871.
F. H. Eibe.

Læg mærke til den lille finesse: det var Bollerup, der havde antaget Eibe og ikke omvendt.
Nu havde Bollerup altså sine forbindelseslinjer i orden, og den 24.august 1871 åbnede han sin bog- og papirhandel. Adressen, værtshusholder Iversens gård, var den samme som i dag, Nygade 12, der er fastholdt uforandret gennem samtlige 140 år.
Nu så længe efter er det vanskeligt at have nogen mening om det held, der fulgte Bollerup i hans forretning, men mon det ikke er gået ham tåleligt? Ellers ville forretningen vel ikke være blevet fortsat efter hans død eller være blevet købt af familien Holm, da hans enke gav op. I øvrigt var det ikke længe, det forundtes ham at virke som boghandler. Han døde allerede 26. september 1883, kun 48 år gammel.
Den første fagmand træder til.
Efter Chr. P. Bollerups død averterede hans enke, at hun ville fortsætte handelen uforandret, hvorfor hun bad et æret publikum på hende overføre den velvilje, som i så rigt mål var blevet hendes mand til del. Men i løbet af året må hun antages at være kørt træt, og pr. 1. oktober 1885 afstod hun forretningen.
Køberen var Frederik August Halvor Holm, født 21.juli 1856 som søn af N. P. Holm, der fortsat virkede som boghandler. Sit borgerskab - som købmand - havde August Holm fået den 26. oktober 1885.
Med denne overtagelse begyndte det forhold, som vistnok Ringkjøbing er ene om at kunne opvise: at en bys to konkurrerende boglader gennem 140 år har været ejet af medlemmer af den samme familie, der, som et kuriosum, alle har haft samme efternavn. August Holm var uddannet i faderens forretning og var således den første fagmand i Bollerups Boghandel.
Fagligt nåede August Holm ikke at blive kendt udenfor sin by, og det er ikke sandsynligt, at han nærede ambitioner i så henseende. Der er heller ikke noget der tyder på, at han på samme måde som sin far, i daglig tale kaldt "boghandleren", ville være blevet et af de mennesker, der fortælles historier om. Men han havde åbenbart smukke menneskelige egenskaber og var afholdt af alle, der kendte ham. Af natur var han munter, selskabelig anlagt, hjælpsom og trofast. Det siges om ham, at når der kom et fattigt udseende barn ind for at købe en griffel eller en pen og skulle til at åbne hånden for at slippe toøren, sagde han jævnligt: " Den koster ikke noget, min ven". Han har sikkert været en ganske udmærket mand bag en disk, men hans ældste søn, den som tegner kendte Peter Holm, satte et spørgsmålstegn ved, om han var forretningsmand i samme forstand som sin far, der både kunne tjene penge og passe på dem. At forretningen gik frem i hans tid, er der dog ingen tvivl om.
August Holm døde søndag den 6. november 1898, kun 42 år gammel.
Efter August Holms død blev Bollerups Boghandel overtaget af hans enke, den 43-årige Johanne Holm.
For et menneske uden forretningsmæssig uddannelse var det en alvorlig sag pludselig at stå med ansvaret for en bog- og papirhandel med dens mangfoldighed af varer, men Johanne Holm klarede opgaven. Hun viste sig at have evne til at sætte sig ind i tingene, og erfaringen kom efterhånden. I overgangstiden fik hun nogen hjælp af sin svigerfar, N. P. Holm, der var en mand af den gamle skole. Da han selv havde fået telefon, og Johanne Holm også ønskede at anskaffe sig én, frarådede han det. Hvis nogen absolut ønskede at ringe til hende, kunne de blot telefonere til ham, så skulle han straks sende en dreng hen med vedkommende kundes besked. Det var dengang!
For bøgerne blev der gjort mere end for nogen anden vare. Dem havde boghandlerne for sig selv, og de løftede en boglade op i en højere klasse end almindelige forretninger. Bogkøberne, dengang et væsentligt mindre udsnit af befolkningen end i dag, blev faktisk forkælede. For deres skyld førte man et i forhold til salget urimeligt stort lager med en alt for lav omsætningshastighed, og de nød godt af, at både forlag og boglade påtog sig en masse besvær, for ikke at sige slid.
Der blev ydet service, længe før ordet var gængs og i dette omstændelige apparat udfyldte Bollerups Boghandel også i Johanne Holms tid sin plads med ære. Det var en levende og god forretning, hun kunne overlade sønnen Jens Holm, da denne i 1917 trådte til. Hun fik den glæde at se ham arbejde firmaet stærkt op, før hun den 14. september 1934 gik bort.
En ny tid og dens mand.
I 1917 blev August og Johanne Holms næstældste søn Jens Larsen Holm bestyrer for sin mor af Bollerups Boghandel, den 1. juli 1919 overtog han den. For en gammel forretning blev det en ny tid.
Jens Holm, født 23.august 1892, kom efter præliminæreksamen i lære hos boghandler M. Digmann i Silkeborg, hvor han efter læretiden blev et halvt år som medhjælper. Allerede her blev hans anlæg for boghandel fastslået - Jens Holm var Digmanns bedste lærling overhovedet. Antagelig havde Johanne Holm gerne kaldt sin dygtige søn hjem noget tidligere - sikringsstyrken tog halvandet år af hans tid - men hun lod ham klogt fuldende sin uddannelse, så han som en moden og fagligt kyndig ung mand kunne vende tilbage til fødebyen. I de ni år, han havde været hjemmefra, var tiden blevet en anden. Verdenskrigen, havde også sat sig spor i boghandelen. Den medførte blandt andet en afgørende landvinding for bøgerne, som fik nye køberlag i tale, hvad der ikke mindst mærkedes i provinsen.
Også på papirhandelens område trængte nye varer frem, f.eks. Parker-fyldepenne og foto, brug af skrivemaskiner blev almindelig, o.s.v., o.s.v.
I distributionen af de nye varer tog Jens Holm veloplagt og energisk del, samtidig med at han plejede de gamle. Og han sad ikke passivt og ventede på, at kunderne skulle indfinde sig, men tog reklamen i sin tjeneste. Vinduesudstillingerne havde en stor tid, og til forlagenes mange cirkulærer føjede han i nært samarbejde med vennen bogtrykker Louis Rasmussen egne tryksager, der med hensyn til smag og udførelse stod væsentlig over, hvad man ellers var vant til. Broderen Peter Holm tegnede billeder og ornamenter.
Skønt optaget dagen lang af sin forretnings mange gøremål tog Jens Holm sig tid til at interessere sig for sin by og dens anliggender. Navnlig interesserede han sig for turismen, et felt, hvor han og Louis Rasmussen rigtig kunne mødes. Han filmede ofte og gerne, f.eks. optog han i 1931 en film af åbningen af sluseværket ved Hvide Sande. Når det kunne glæde eller gavne andre, var han parat til at vise sine optagelser offentligt.
Jens Holm blev ikke gammel, men døde 24. juni 1960. Else og Jens Holms søn, Ole Holm, født 5. maj 1923, der også er gået boghandlervejen, overtog samhandelsberettigelsen 1960. Han er fjerde generation i den gamle, ringkøbingensiske boghandlerslægt, og det var i hans tid, det blev muligt at købe Nygade 10 (det gamle Hjemmebageri), der blev inddraget i forretningen som en særlig afdeling med brugskunst, lædervarer og gaveartikler.
Lars Bruun, født 20. april 1935, der efter endt læretid hos boghandler P. Kirkegaard, Sdr. Omme. og medhjælperår hos Martin Nielsen i København og i Colbergs Boghandel i Rønne, kom til Bollerup marts 1957 og fortsatte som daglig leder af forretningen til 31. december 1976, hvor Esther og Ole Holms søn Jens (f. 1948) overtog driften af den gamle boglade. Jens Holm er altså femte generation.
Ole Holm drev, frem til sin død 1998, Henrik Erichsens Boghandel i Herning sammen med sin kone Esther. Som et kuriosum kan det nævnes, at denne Henrik Erichsen var gift med en søster til August og Peter og således svigersøn til gamle N. P. Holm. Da Jens Holm i 1917 var klar til at tage over, fik han af familien valget mellem Bollerup i Ringkøbing og Erichsen i Herning. Som vi ved, valgte han Ringkøbing, og Erichsens Boghandel solgtes til J. C. Andersen i 1922. Desværre døde J. C. Andersen allerede i 1939, men hans enke Elna Andersen førte bogladen videre, indtil Ole Holm i 1947 kom til Herning som svigersøn og overtog ledelsen af forretningen.
Femte generation.
Jens Holm, født 29. november 1948, samhandelsberettiget boghandler i Ringkøbing siden 1986.
Jens har haft sin opvækst i Herning - i et hjem hvor både mor og far var aktive boghandlere i Henrik Erichsens boghandel.
Han tog realeksamen og kom derefter i lære i Brande Boghandel hos Petra og Ole Vestergaard.
Efter endt soldatertid fortsatte han sin uddannelse i Århus, Skive og Flensborg, og kunne 1. januar 1977 som veluddannet ung boghandler overtage det gamle familiefirma Bollerups Boghandel.
Jens og hans kone Karen har bragt en vældig udvikling i forretningen - godt hjulpet af en stigende turiststrøm og byens eksplosive udvikling. Det har været nødvendigt at udvide forretningsarealet flere gange, og i dag optager boghandelen hele ejendommen Nygade 12. Det er stadig bøgerne, der dominerer forretningen, men også papirvarer og kontorartikler har stadig et stigende salg.
Jens Holm har også med stor succes forsøgt sig som forlægger og har på få år udgivet en række historiske bøger fra egnen og mere specielle bøger om Fæstningsanlæg, Fly, Skibsvrag og Anden Verdenskrig. Ligeledes bøger om Strandsten og Fisk, der er solgt i flere oplag. 2012 rundede forlaget i alt 80 udgivelser med bogen KONG HANS som netop er udkommet i tredie oplag.
Ligesom sine boghandlerforfædre har Jens Holm livligt taget del i byens ve og vel gennem bl.a. handels-, gågade- og turistforeningen.
Da Indeks Retail opstod som en sammenfatning af boghandlerkæderne Bog & ide, Bøger og papir og BOGhandleren var Jens Holm med helt fremme som bestyrelsesmedlem fra starten og helt frem til sommeren 2012.

2013 blev så året hvor Jens Holm fyldte 65 år. Pensionsalderen var nået, men der er krisetider i Danmark, og kan man overhovedet sælge sin boghandel. Det er jo meget vigtigt at Vestjyllands hovedstad stadig har en driftig og moderne boghandel.

Det viste sig at gå uden problemer.
Fra den 15. september 2013  er Mike Jensen den nye boghandler i Ringkøbing. Butikken bliver videreført under navnet  Bog & Ide - Ringkøbing.

Navnet Bollerup fortsætter, men fremover som forlag. Bollerup Boghandels Forlag, som det har heddet i ca. 30 år, fortsætter uændret under Jens Holms ledelse, og bøgerne kan fortsat købes i den traditionsrige boghandel i Ringkøbing.